မြင်လွှာနှင့် မျက်စိအနောက်ခန်းခွဲစိတ် အထူးကု သမားတော် 

Asso Prof. Daw Thazin Shwe

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Ophth),  M.R.C.S Ed (Ophth), Dr.Med.Sc (Ophth),  Fellowship in Vitreo-retinal Surgery (Austria)

Portfolio

Subspecialty: Surgical and Medical Retina, General Cataract and Comprehensive Ophthalmology

Conditions Treated by This Doctor: Cataract, Complicated Cataract, Diabetic retinopathy, Retinal Detachment, Vitreomacular Traction, Macular hole, Epiretinal membrane, Age-related Macular Degeneration, central serous retinopathy Proliferative retinopathy and Vitreoretinal Diseases.

Related Doctors

More Doctors >

We are here for you

Book Appointment

Medical Care Operator

09448282821